Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po.- Ne. 9.00-19.00 hod./SMS nonstop
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Základné body:

- možnosť vrátenia alebo výmeny opaskov

- obvyklá doba doručenia 1-2 pracovné dni (okrem obdobia 2 týždne pred Vianocami)

- 99% tovaru skladom

- naše kožené opasky sú slovenský výrobok

- cena poštovného do SR je od 2,90 eur

- 5* zákaznícke recenzie

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu

Prevádzkovateľ: Opasky.biz s.r.o. - www.opasok.sk, Ladislava Čemického 960/7, 031 01 Liptovský Mkuláš, IČO: 53 467 728, DIČ: 2121381867, zapísaná na Okresnom súde Žilina - odd. Sro, vložka 76103/L (predtým SZČO Tomáš Baránek), Kontakt: info@opasok.sk alebo tel.: 0905 867 064

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.opasok.sk


Elektronická objednávka: Odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.opasok.sk , cene poštovného a celkovej cene objednávky.


Obchodné podmienky: Bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúra - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar - opasky voči jeho poškodeniu pri preprave - balenie

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúcemu odporúčame uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej odporúčame objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad ich odporúčame čo najskôr oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

VI. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

2. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu
udanú kupujúcim v objednávke.

3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje oboznámenie sa s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

6. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 20 kalendárnych dní od prevzatia tovaru odoslaním písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@opasok.sk alebo na inom nosiči dát.

8.  V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje odoslať tovar do 20 kalendárnych dní.

9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar zvýšenú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky (poštovné) kupujúceho do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, poštovou poukážkou alebo iným spôsobom.

10. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 20 dní od prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom alebo na inom nosiči dát) na adrese sídla - Tomáš Baránek, Ladislava Čemického 960/7, Liptovský Mikuláš, 03101 alebo info@opasok.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou doručeného mailového potvrdenia objednávky a je tiež prílohou na konci obchodných podmienok. Na tomto základe vám odošleme späť potvrdenie mailom o prijatí odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo v prípade súhlasu prevodom na váš účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Tovar nám zašlite späť na adresu sídla:

Opasky.biz s.r.o., Ladislava Čemického 960/7, Liptovský Mikuláš, 03101

- najneskôr do 20 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 20-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je          

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V. Dodacie a platobné podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb Slovenskej pošty.

2. Dodanie tovaru - opaskov je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, resp. prevzatím na pošte.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 3 pracovných dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia - do 10 dní v prípade nutnosti dovyrobenia špecificky požadovaných rozmerov opaskov, ktoré nie sú skladom a kupujúci bude o nej vopred informovaný. Nedodanie tovaru do 10 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru - opaskov oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Ceny tovarov - opaskov v internetovom obchode www.opasok.sk sú uvedené v EUR - nie sme platcami dph.

6. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia, resp. pri platbe kartou po dokončení objednávky a presmerovaní na platobnú bránu.

7. Kupujúci môže za tovar - opasky zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- platba dobierkou
Cenu za objednaný tovar - opasky kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo poštovému doručovateľovi.

- platba platobnou kartou

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri dokončení objednávky a následom presmerovaní na platobnú bránu GoPay

- v hotovosti
Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajni

9. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné:
A.) -SR- Slovenská pošta - do SR - doručenie na adresu

- zvýhodnené poštovné - 2,90 eur

B.) -SR- Slovenská pošta "Balík na poštu" - doručenie zásielky na poštu alebo balíkoboxu

- zvýhodnené poštovné - 2,90 eur

C.) -SR- Slovenská pošta "Balík na adresu" - doručenie poštovým kuriérom priamo na adresu

- zvýhodnené poštovné - 3,90 eur

D.) -SR- Expres kuriér - do SR - zvýhodnené poštovné - 5,90 eur
E.) -ČR- Česká pošta - do ČR - balík do ruky - 3,5 eur

ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

VI. Záruka a reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

2. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie odporúčame tento tovar prestať používať a bezodkladne reklamovať.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare - opasku prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

4. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Právo zo zodpovednosti za vady kupujúci uplatní u predávajúceho s predložením vadného výrobku, riadne ošetreného, hygienicky nezávadného a dokladom o úhrade kúpnej ceny a zaslaním na adresu sídla - Opasky.biz s.r.o., Ladislava Čemického 960/7, 03101 Liptovský Mikuláš

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ  je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

7. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania dodaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Odôvodneným zamietnutím reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy je zamietnutie reklamácie na základe odborného posúdenia, t.j. bez odborného posudku nemôže predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom  na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

8. Predávajúci je povinný ihneď pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

10. Ostatné, vyššie nespomenuté náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

VII. Ochrana osobných údajov

1. IS eshopu Opasok.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov.

2. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho zadaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail) prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru a vystavenia daňového dokladu (faktúra).

3. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a nasl. a na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa alebo mailom na info@opasok.sk je možné ich vymazať.

4. Ostatné info k ochrane osobných údajov:

https://www.opasok.sk/osobne-udaje-informacna-povinnost

VIII. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax. č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

IX. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@opasok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporov subjektu ARS (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 CFU ARS subjekty sú orgány a oprávnenej právnickej osoby podľa §3 zákona 391/2015 CFU Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 CFU

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy ARS RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránkach Ministerstva hospodárstva SR

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Web ministerstvo hospodárstva

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnanie alebo povolanie. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie mimosúdneho riešenia sporov maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci sa oboznámil so znením Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku platných v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Liptovský Mikuláš 8. 12. 2020

Prílohy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ponúkame

Slovenské kožené opasky

Tradičná ručná výroba

100% hovädzia koža

36 farebných variantov

Veľkosti XS - XXXXXL

Poštovné od 1 eur

Doručujeme do celej EÚ

99% opaskov na sklade

Rýchle doručenie

Garancia vrátenia alebo výmeny

Opasky na mieru pre každého

Platba kartou alebo na dobierku

Platba platobnou kartou alebo dobierkou.

Skrátenie opasku

Fotonávod na svojpomocné

skrátenie opasku

Správne meranie veľkosti opasku

V objednávke sa zadáva dĺžka opasku vrátane pracky po strednú dierku.

TIP: Odmerajte si svoj starý opasok:

Meranie opasku

 Alebo si odmerajte obvod bokov v mieste zapnutia opasku.

Kontakty
Opasok.sk
Zákaznícka podpora
Po.- Ne. 9.00-19.00 hod./SMS nonstop